You are here

14 XI: Maria Nowak & Małgorzata Krawczyk (UW), Miejsce "spurii filii” w strukturze rodziny rzymskiej w świetle źródeł epigraficznych

Abstrakt

     Pierwszą część naszego wystąpienia stanowić będzie prezentacja bazy danych stworzonej w ramach realizacji projektu badawczego pt. „Status prawny i społeczny dzieci pozamałżeńskich w Cesarstwie Rzymskim do czasów Konstantyna Wielkiego”, dostępnej on-line pod adresem www.romanbastards.wpia.uw.edu.pl. Zgromadzono w niej wszystkie greckie i łacińskie dokumenty papirusowe oraz epigraficzne z terytorium Cesarstwa Rzymskiego, w których pojawiają się terminy określające dzieci pochodzące ze związków innych niż iustum matrimonium.

     Przedmiotem drugiej części referatu będzie natomiast status prawny i sytuacja rodzinna dzieci pozamałżeńskich określanych w materiale epigraficznym jako spurii filii. Podstawę dla powyższych rozważań będą stanowić dane pozyskane w wyniku analizy ok. 70 napisów wzmiankujących spurii i członków ich najbliższej rodziny. Zbadanie z jakiego rodzaju związków pochodzą, a co za tym idzie przyczyn ich nieślubności, pozwoli na zweryfikowanie wysuniętej w latach 80. przez Beryl Rawson hipotezy, mówiącej o tym, że są to w większości przypadków dzieci urodzone na wolności ze związków typu contubernium między wyzwolenicą i niewolnikiem.